Provozní řádKaždý návštěvník Minigolfového hřiště Brno-Bohunice je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej.


I. PROVOZNÍ DOBA


1. Podle ročního období a délky dne je provozovatel oprávněn provozní dobu upravit.

2. Při nepříznivém počasí (déšť, chladné počasí apod.) je hřiště uzavřeno.

3. Jednu hodinu před zavírací dobou je možno zahájit hru pouze po dohodě s obsluhou hřiště.


II. VSTUPNÉ A ÚČAST NA HŘE


1. Miniaturgolf mohou hrát dospělí a děti od 10-ti let. Mladší děti se mohou zúčastnit hry pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let. Rodiče a případný doprovod plně odpovídají za své děti a škody, které děti případně způsobí.

2. Zájemce o hru je oprávněn pronajmout si hráčskou výbavu a užívat toto vybavení v prostoru minigolfového hřiště po zaplacení vstupného dle platného ceníku.

3. Zaplacené vstupné opravňuje hráče k 1,5 hodině hry na 18-ti drahách - viz. pravidla hry.


III. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Každá osoba (hrající i nehrající) musí dodržovat základní předpisy pro hru a pohyb v areálu minigolfového hřiště Brno Bohunice.

2. Při hře minigolfu je každý návštěvník areálu povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost min. 2 metry od hrajícího hráče a sledovat pohyb holí.

3. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti tak, aby svojí hrou neohrozil ostatní hráče.

4. Každý hráč je povinen používat pronajatou hráčskou výbavu pouze k určenému účelu, tj. ke hře minigolfu. Vstup na hřiště s výbavou, oblečením nebo věcmi ohrožujícími hráče, návštěvníky nebo hrací plochy je zakázán.

5. Hra minigolfu je na vlastní nebezpečí, případný úraz musí být neprodleně nahlášen správci (obsluze) hřiště.

6. Vstup do areálu minigolfového hřiště je zakázán osobám v podnapilém stavu. Do areálu hřiště je vstup se psy možný pouze se souhlasem správce hřiště.

7. Každý hráč je povinen si počínat tak, aby na pronajatých věcech nevznikla škoda.

8. Přísně zakázán je vstup na hrací dráhy s ohledem na možnost zničení. V případě zničení dráhy je účtován poplatek 5.000 Kč.

9. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajatých věcí je hráč povinen ohlásit provozovateli (obsluze) bez zbytečného odkladu.

10. Na minigolfovém hřišti platí přísný zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení.

11. Má-li pronajatá věc vady, pro které ji nelze řádně užívat, má hráč právo, aby mu byla poskytnuta věc jiná, sloužící témuž účelu nebo vrácení vstupného.

12. Po ukončení hry je každý povinen vrátit pronajaté věci na místo, kde mu byly předány ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. nahradit vzniklou škodu dle platného ceníku.

13. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště Brno Bohunice, má provozovatel právo ukončit hru předčasně a vykázat hráče z areálu minigolfového hřiště, bez nároku na vrácení vstupného.


Doporučujeme využít i další naše služby: